Генерален директор

Владимир Тошевски

Директор за правни кадрови работи

Анела Дарковска

Директор на сектор за осигурување

Елена Цветковска

Директор на сектор за штети

Бобан Јанев

Финансов директор

Наташа Боцевска Линин

IT Директор

Хари Јуруковска Ковачевиќ

Директор на сектор за актуарство и проценка на ризик

Искра Величкова Лакинска

Внатрешен ревизор

Ленин Прцуловски

Менаџмент